Algemene voorwaarden Dirven Boomverzorging

1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Dirven Boomverzorging, hierna te noemen Dirven.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Dirven een overeenkomst aangaat.

1.3 Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Dirven zijn aanvaard.

1.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

1.5 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Dirven Boomverzorging”.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan Dirven mag uitgaan.

2.2 Dirven heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met door Dirven verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden,indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.

3. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Dirven ook na verlening van de opdracht de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

4. Opdrachten en overeenkomsten

4.1 In het geval van een vrijblijvend aanbod is Dirven niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan Dirven heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven.

4.2 De datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door Dirven, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien Dirven deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft Dirven steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

5. Honorering

 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijs wijzigingen aangepast kunnen worden. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door Dirven gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Dirven berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.

6.  Levertijd.

6.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.

6.2 De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan Dirven dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in bezit zijn van Dirven.

6.3  De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Dirven kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. Dirven is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht Dirven niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd Dirven schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

6.4  Dirven staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte

7.  Wijze van uitvoering

 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan Dirven opgedragen werk geen vertraging ondervindt. Dirven kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. Dirven kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.

8.  Terrein

8.1  De opdrachtgever is verplicht om dirven omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.

8.2   Opdrachtgever is verplicht aan Dirven alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze op de door Dirven aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van Dirven om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren.

8.3 Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Dirven.

8.4 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door Dirven.

9.  Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

9.1  Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door Dirven niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die  bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft Dirven het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

9.2  Daarnaast heeft Dirven het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.3  Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbindingen geleden of te lijden schade.

9.4  Als Dirven haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

10.  Meerwerk en minderwerk.

10.1  Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomene, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door Dirven, waaronder ook de later genoemde extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.

10.2 Dirven is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op haar eigen verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.

10.3  Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door Dirven geschieden bij elke betalingstermijn. Bij de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door Dirven gemaakte kosten van administratie en toezicht.

10.4 In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat  de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en Dirven deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

11.  Oplevering.

11.1 De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

11.2 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij Dirven na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven,  hetzij opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen.

11.3 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 14 dagen na oplevering zullen de oplevering en de betaling niet in de weg staan.

11.4 Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Dirven onder opgave van redenen. Onthouding van goedkeuring door opdrachtgever aan een deel van het opgeleverde ontslaat opdrachtgever niet van de plicht tot tijdige betaling van een bedrag evenredig aan het wel goedgekeurde deel van het opgeleverde.

11.5 Dirven zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.

12  Overmacht

12.1 Dirvenis niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, danwel kan haar verplichtingen opschorten, indien Dirven in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Dirven te komen: werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van Dirven, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen.

13  Betaling

13.1 Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in gevallen van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.

13.2 Betaling dient te geschieden aan en ten kantore van Dirven, dan wel via een aan te wijzen bank- of girorekening.

13.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

13.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft Dirven het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling.

13.5 Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.

13.6 Wanneer Dirven door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten geadviseerd wordt, echter met een minimum van € 200,-

13.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Dirven gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor alle schade door Dirven geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.

13.8 Dirven is gerechtigd een gehele vooruit betaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten.

14 Klachten.

14.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dirven terzake schriftelijk heeft geklaagd.

14.2 Alle klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

15 Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is Dirven slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe Dirven verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

15.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Dirven slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.2 Dirven is in geen geval aansprakelijk:

a. Voor vergoeding van bedrijfschade.

b. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan Dirven toegewezen kan worden (b.v. het  verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade).

c. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij Dirven, waaraan de opdracht is verstrekt.

15.3 De door Dirven te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door Dirven te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door Dirven aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen.

Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door Dirven aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart Dirven voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Dirven of haar medewerkers.

15.5 In geval van onrechtmatige daad van Dirven, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is Dirven aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Dirven verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

15.6 Opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan Dirven.

16.  Ontbinding

16.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met  onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door PKS aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdsstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Dirven zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

16.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Dirven geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

17.  Geschillen

17.1  Op overeenkomsten met Dirven is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij Dirven de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

17.2 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtshouding zullen de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Dirven en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of  bepalingen daarvan, of onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Privacyverklsring

Dirven Boomverzorging Dirven Boomverzorging, gevestigd aan Emmahof 51 5141DB Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dirvenboomverzorging.nl Emmahof 51 5141DB Waalwijk 0618953683

Michiel Dirven is de Functionaris Gegevensbescherming van Dirven Boomverzorging Hij/zij is te bereiken via info@dirvenboomverzorging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dirvenboomverzorging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dirven Boomverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Dirven Boomverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dirven Boomverzorging  neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dirven boomverzorging ) tussen zit. Dirven boomverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Unit 4 ,Basecone, Simpul wordt gebruiket voor offertes, facturen, planning te maken en verzenden,

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dirven Boomverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Dirven Boomverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dirven Boomverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dirven Boomverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Dirven Boomverzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirven Boomverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dirvenboomverzorging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dirven Boomverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dirven Boomverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dirvenboomverzorging.nl